PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, CONDICIONS I TERMES D’ÚS

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, CONDICIONS I TERMES D’ÚS

En les presents condicions i termes d’ús, al legítim propietari de la web WWW.FINQUESCATALONIA.CAT, és Assessoria i Finques Catalonia, S.L. el qual és designat com “ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA”. Els usuaris d’aquests portals se’l designa genèricament com el “Usuari”.

0. ACCEPTACIÓ EXPLICITA DE CESSIÓ DE LES DADES PERSONALS:

Amb l’acceptació amb un tic en “casella de selecció” dels termes legals i condicions d’ús, l’usuari accepta l’enviament de les seves dades personals per a ser processats atenent la legislació vigent d’acord amb ho estableix la Directiva de protecció de dades 95/46/CE i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, en l’àmbit per a la protecció de dades personals. ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA es compromet a NO cedir, prestar, vendre o donar ús públic a la informació facilitada per l’Usuari a WWW.FINQUESCATALONIA.CAT. L’usuari sempre podrà accedir, modificar i/o donar-se de baixa de la nostra base de dades comunicant-lo al nostre correu-e LOPD@FINQUESCATALONIA.CAT.

1. TERMES GENERALS

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc web WWW.FINQUESCATALONIA.CAT, de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets de la web de ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA, de la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer. En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del lloc web WWW.FINQUESCATALONIA.CAT, a: No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web WWW.FINQUESCATALONIA.CAT cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys, o no, en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA, sobre qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests. Custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada en WWW.FINQUESCATALONIA.CAT als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el lloc web, es compromet a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’un ús indegut d’aquests. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics en WWW.FINQUESCATALONIA.CAT o de tercers.

ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions particulars que, en el seu cas, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el lloc web o a la botiga electrònica amb la finalitat que puguin ser conegudes pels usuaris.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA ostenta la titularitat de l’estructura, disseny i forma de presentació dels elements tant gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció, estant protegits pels drets de propietat intel·lectual que les Lleis atorguen. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat d’aquests drets de propietat intel·lectual a WWW.FINQUESCATALONIA.CAT. Només estarà autoritzat a la reproducció, mitjançant impressió o descàrrega electrònica, per a ús privat dels continguts disposats en el lloc web. No es permet la utilització dels signes distintius com ara marques, noms comercials o altre element susceptible de ser propietat intel·lectual de ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA, o de drets sobre tercers ostentats per ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA, excepte autorització expressa dels legítims titulars. Excepte autorització expressa de ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o home page WWW.FINQUESCATALONIA.CAT.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA no serà responsable:

Amb caràcter general, respecte de l’ús inadequat del lloc web titularitat de ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA. Els usuaris hauran de realitzar un ús adequat del lloc web i de la botiga, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA per la utilització indeguda.

Respecte de possibles deficiències tècniques en WWW.FINQUESCATALONIA.CAT, ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades en el servidor o en qualssevol prestacions.

Quant a l’accés per tercers al seu sistema, ASSESSORIA I FINQUES CATALONIA adoptarà les cauteles tècniques necessàries per a protegir les dades i informació a la qual s’accedeix, però sense que sigui responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les dades.

Assessoria i Finques Catalonia, S.L.
B00000000
Sant Crist, 51-57 Local-3 (08014 Barcelona)
INFO@FINQUESCATALONIA.CAT
LOPD@FINQUESCATALONIA.CAT

Octubre 2019