1 Reducció por obtenció de rendiments del treball.

Amb efectes des del 5 de juliol de 2018, s’augmenten els importes que minoraran els rendiments nets del treball augmentant-se així mateix la quantia por sota la qual s’aplicarà aquesta reducció. Aquesta reducció s’aplicarà als contribuents con rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiores a 6.500 euros.

Les noves quanties de la reducció la seva les següents
a. Contribuents con rendiments nets del treball iguales o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.
b. Contribuents con rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar por 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.
Règim aplicable durant el període impositiu 2018: S’afegeix una D.A. quarantena setena a la LIRPF que determina la manera de calcular la reducció por obtenció de rendiments del treball i el tipus de retenció sobre rendiments del treball aplicable durant l’exercici 2018, així com la manera de regularitzar aquest últim quan escaigui.

2 Beques a l’estudi i de formació d’investigadors

Amb efectes a partir d’1 de gener de 2018, s’augmenten els imports exempts de les beques en les següents quanties:

  • Amb caràcter general, 6.000 euros anuals.
  • Quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament per a la realització d’estudis reglats del sistema educatiu, fins al nivell de màster inclòs o equivalent, 18.000 euros anuals. Quan es tracti d’estudis a l’estranger, 21.000 euros anuals.
  • Si l’objecte de la beca és la realització d’estudis de doctorat, fins a un import màxim de 21.000 euros anuals si es cursen a Espanya. Si s’efectuen a l’estranger, fins a un import màxim de 24.600 euros anuals.

3 Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, s’incrementa el percentatge de deducció al 30 per cent (amb anterioritat el percentatge de deducció era el 20 per cent) de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació que compleixin els requisits. A més, la base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals (la base màxima anterior era de 50.000 euros anuals) i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions i participacions subscrites.

4 Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, s’eleva el percentatge de la deducció al 60 per cent (amb anterioritat el percentatge era el 50 per cent).

5 Exempció prestacions maternitat/paternitat

Per la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018, es modifica la LIRPF per a declarar expressament exemptes amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, les prestacions públiques per maternitat i paternitat satisfetes per la Seguretat Social.

Les prestacions per maternitat o paternitat reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives a aquest règim.

Per als empleats públics enquadrats en un règim de la Seguretat Social que no de dret a percebre la prestació a què es refereix el paràgraf anterior, estarà exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat.

6 Deducció per maternitat

Amb efectes des d’1 de gener de 2018, s’incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que tingui dret a aquesta satisfaci despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys.

No obstant això, en l’exercici en el qual el fill menor compleixi tres anys, aquest increment pot ser aplicable respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

7 Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec

  • Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, s’incrementa l’import de la deducció per famílies nombroses fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.
  • Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, s’inclou un nou supòsit al qual serà aplicable la deducció: pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions previstes en les lletres c) i d) del número 1 de l’article 81 bis de la LIRPF (descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim), fins a 1.200 euros anuals.

En el període impositiu 2018, aquestes deduccions es determinaran prenent en consideració només mesos d’agost a desembre.

8 Obligació de declarar

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018:

Dins del límit conjunt excloent de l’obligació de declarar previst en l’article 96.2.c) de la LIRPF per a les rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat previst de 1.000 euros anuals, s’inclouen també els altres guanys patrimonials derivades d’ajudes públiques.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei (5 de juliol de 2018):

El límit excloent de l’obligació de declarar en el cas de percebre rendiments del treball previstos en l’article 96.3 de la LIRPF (procedeixin de més d’un pagador excepte les excepcions assenyalades, pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, el pagador no estigui obligat a retenir o siguin rendiments subjectes a tipus fix de retenció) s’eleva a 14.000 euros (amb anterioritat el límit era de 12.000 euros). Règim aplicable en 2018: No obstant això, en l’exercici 2018, el límit de 14.000 euros assenyalat en el paràgraf anterior serà de 12.643 euros, tret que l’impost s’hagués reportat abans del 5 de juliol de 2018 i en aquest cas el límit serà de 12.000 euros.

9 Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu

Amb efectes des d’1 de gener 2018 s’introdueix una nova deducció sobre la quota a favor d’aquells contribuents els restants membres dels quals de la unitat familiar resideixin en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, la qual cosa els impedeix presentar declaració conjunta. Mitjançant aquesta deducció s’equipés la quota a pagar a la que hagués estat suportada en el cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat ressents fiscals a Espanya.