La Sentència del Tribunal Suprem nº. 1.462/2018 de data 3 d’octubre, estableix que la prestació per matenitat ha d’estar exempta de tributar per IRPF, sent també extensiva a la de paternitat.

  • En primer lloc s’ha de tenir en compte que aquest tràmit és considerat com una rectificació d’autoliquidació, per la qual cosa no es pot sol·licitar mitjançant conveni de col·laboradors a tercers. La via habitual en aquest cas és: Via apoderament o el propi interessat.
  • Els imports a retornar corresponen a les prestacions percebudes durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017. Si aquestes quantitats van ser percebudes en més d’un any, hauran de sol·licitar la declaració d’IRPF de cada any.
  • La sol·licitud corresponent en 2014 i 2015 es pot efectuar durant l’actual mes de desembre, mitjançant un formulari a través de la pàgina electrònica de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es). Tan sols cal introduir l’any en què es va percebre la prestació i el número de compte bancari on es realitzarà la devolució. Es pot accedir des dels mateixos canals que en la declaració de la Renda: RENØ, Clau pin i certificat electrònic.
  • Al gener de 2019 estarà disponible el formulari per a sol·licitar les devolucions corresponents en 2016 i 2017.